Услови на употреба

Предмет на ова известување се интернет страните на компанијата Medis, d.o.o. на адреса www.hemoclin.mk. Сите содржини на овие интернет страни се сопственост на компанијата Medis, d.o.o., и се од информативен карактер. Информациите објавени на www.hemoclin.mk не се замена за разговор со сопствениот лекар, кој што е одговорен за правилна проценка и здравствени совети за вашите болести, односно за вашите тегоби и за препишување на соодветни лекови.

Ограничена одговорност

Medis, d.o.o., не одговара за употреба на интернет страната www.hemoclin.mk и за евентуалната штета која би можела да настане поради употреба на интернет содржината која се наоѓа таму. Сите корисници ја употребуваат објавената содржина на сопствена одговорност. Со одржување на содржината на интернет местото Medis, d.o.o., ќе се обиде да ја осигура нивната ажурност и точност на податоците, но не гарантира и не превзема никаква одговорност за нивната точност и целовитост, а ни за евентуалните последици од погрешно сваќање на објавените интернет содржини. Medis, d.o.o., го задржува правото на измени, додавање или отстранување на интернет страни (целосно или делумно) без претходно предупредување.

Ограничено право на употреба на содржината

Корисниците можат да располагаат со содржините на интернет адресата на компанијата Medis, d.o.o., www.hemoclin.mk, за свои лични потреби, а при тоа не смеат да ги кршат авторските права. Авторите на содржините не се одговорни за можните штетни последици од употребата. Било која друга примена или дистрибуција  на овие интернет содржини или нивни делови не е дозволена.

Заштита на податоците

Компанијата со сите податоци собрани на интернет страната на компанијата Medis, d.o.o., www.hemoclin.mk, ќе располага согласно со постоечките законски прописи.

Помлади од 18 години

Интернет страната www.hemoclin.mk не е наменета за помлади од 18 години. Не собираме лични податоци за лица за кои знаеме дека се помлади од 18 години. Помладите од 18 години ги предупредуваме да не ни праќаат никакви податоци.